Socials

El departament de l’ambit de societat d’aquest centre està format pels professors/es següents:

Professor/a email Grups que imparteix
Mateu Colom colompal@gmail.com

– 3r ESPA

– Geografia CFGSuperior

Antoni Frau antonifrau@hotmail.com – 1r i 2n d’ESPA
Teresa Leal teresabalanguera@gmail.com

– 3r i 4t d’ESPA

– Història i Geografia accés universitat

 

El departament de l’Àmbit de Societat del CEPA La Balanguera imparteix les següents matèries

• Àmbit Societat d’ESPA

• Geografia preparatori per fer les proves d’accés als cicles formatius de grau superior

• Història, Geografia preparatori per fer les proves d’accés a majors 25 anys a la UIB

 

Llibres de text, naterial didàctic, …
CURS TÍTOL AUTORS EDITORIAL
1r, 2n, 3r I 4t d’ESPA El mundo en qué vivimos

J.D. Caballero y E. Moreno

MAD
Geografia CFGSuperior Geografia, Batxillerat   ANAYA

 

Abstenerse de comprar los libros. Hablad primero con el profesor/a

 

Procediments d’avaluació i qualificació

L’avaluació té per objecte millorar globalment el procés d’ensenyança i aprenentatge.

Són indicadors útils per aquesta feina:

• Iniciativa i interès per la feina

• Participació

• Capacitat per treballar en equip

• Hàbits de treball

• Habilitats i destreses

• Ús de fons d’informació

• Expressió oral, escrita i gràfica

• Progressió en l’adquisició de coneixements i assoliment dels  objectius

 

Enllaços a altres web

Comentari

www.claseshistoria.com

www.claseshistoria.com/

Aquí trobaras resumens, imatges, mapes i tota la información perls curs d’ESPA i de les Proves accés  a PPa i UIB

http://www.historiasiglo20.org

El sitio web de la historia del siglo XX

www.historiasiglo20.org/

Aquí trobaràs tots els temes d’història contemporanea, amb esquemes i resum.

http://www.ARTEHISTORIA, la página del Arte y la Cultura en Español  

www.artehistoria.com

Col.lecció de videos d’historia i d’Art

http://www.mapas.luventicus.org/index.html

www.mapas.luventicus.org/

Col·leció de mapes interactius

http://mapasinteractivos.didactalia.net

Col·leció de mapes interactius