Roma

“ICT:The way it’s done in Europe”

Es tracta d’un projecte en que diferents institucions relacionades amb l’educació d’adults intercanvien informació sobre les eines tecnològiques utilitzades per cada una d’elles. L’objectiu principal és conèixer-les amb l’intenció de valorar la seva implementació al Centre. Aquestes fotografíes documenten la primera de les reunions, celebrada a Roma per acabar de perfilar els objectius, definir un calendari de visites i decidir els productes finals.

Un dels productes finals consisteix en la creació d’un grup a Facebook on es penjaran totes aquelles informacions relatives al projecte. Podeu visitar ICT: How it’s done in Europe

El calendari de visites va quedar definit de la següent manera:

Visita a Itzehoe (Alemania) Desembre 2016

Vista a Palma (Espanya) Maig 2017

Visita a Palerm (Italia) Octubre 2017

Visita a Zlòtow (Polónia) Maig 2018

“ICT: The way it s done in Europe”

Se trata de un proyecto en que varias instituciones relacionadas con la educación de adultos intercambian información sobre las herramientas tecnológicas utilizadas por cada una de ellas. El objetivo principal es conocerlas con la intención de valorar su implementación en el Centro. Estas fotografías documentan la primera de las reuniones, celebrada en Roma para acabar de perfilar los objetivos, definir un calendario de visitas y decidir los productos finales.

Uno de los productos finales consiste en la creación de un grupo en Facebook en el que se colgarán todas aquellas informaciones relativas al proyecto. Se puede visitar ICT: How it’s done in Europe

El calendario de visitas quedó definido de la siguiente manera:

Visita a Itzehoe (Alemania) Diciembre 2016

Vista en Palma (España) Mayo 2017

Visita a Palermo (Italia) Octubre 2017

Visita a Zlòtow (Polonia) Mayo 2018

“ICT: The way it’s in Europe”

It’s a project in which several adult education providers exchange information on the technological tools used by each one of them. The main objective is to learn about them for further implementation in our School. These photographs document the first meeting, held in Rome to set the objectives, define a calendar of visits and decide the final products.

One of the final products is the creation of a Facebook group where all the information related to the project will be posted. You can visit ICT: How it’s done in Europe

The calendar of visits was defined as follows:

Visit to Itzehoe (Germany) December 2016

View in Palma (Spain) May 2017

Visit to Palermo (Italy) October 2017

Visit to Zlodow (Poland) May2018