Normes de caràcter general

L’educació de persones adultes comprèn el conjunt d’accions de caràcter educatiu, professional i social amb la intenció de facilitar-los la integració i la participació en la vida social i laboral, i de possibilitar que puguin seguir ensenyaments bàsics o accedir a estudis superiors, com també desenvolupar-se personalment.

Poden accedir als ensenyaments de persones adultes els alumnes que compleixin els 18 anys l’any en què comencin el curs. Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de setze anys que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions:

a) Tenir un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.

b) Ser esportistes d’alt rendiment.

c) Estar internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

Els alumnes que vulguin ser admesos als CEPA han de presentar sol·licitud d’admissió.

La matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes es formalitza per ordre d’arribada.

El calendari per al procés d’admissió per als diferents ensenyaments és el següent:

– Primera setmana de setembre, matriculació de l’alumnat del centre i de l’alumnat que vulgui canviar d’un centre d’educació de persones adultes.

– Segona i tercera setmana de setembre formalització de la matrícula de l’alumnat de nova incorporació.

Quant als mòduls d’educació secundària per a persones adultes (ESPA) amb organització quadrimestral, que és el cas del nostre centre, la matrícula de l’alumnat es torna a obrir per al segon quadrimestre a principis de febrer.