Inicials

Els ensenyaments inicials de la formació bàsica de persones adultes s’organitzen en dos nivells:

 a) Ensenyaments inicials I

 b) Ensenyaments inicials II

 

Ensenyaments inicials I

Les finalitats dels ensenyaments inicials I entre altres són:

1. Permetre a la població adulta adquirir els coneixements i les competències bàsiques de lectoescriptura i de càlcul matemàtic per satisfer les necessitats lingüístiques i matemàtiques de la vida quotidiana i per comprendre la realitat de l’entorn. A més a més, serveix per adquirir competències en les tecnologies de la informació i la comunicació, comprendre la realitat social i apreciar l’art i altres manifestacions culturals.

2. S’organitza amb un caràcter global i integrador i té com a referència les àrees que tenguin caràcter instrumental per adquirir altres coneixements.

 

Ensenyaments inicials II

Les finalitats dels ensenyaments inicials II entre altres són:

1. Consolidar i reforçar els coneixements i les tècniques instrumentals adquirits, així com ajudar a assolir els coneixements previs i les competències bàsiques per poder cursar la formació ocupacional i la contínua. A més, ajudarà els alumnes a adquirir les competències que permeten l’accés a l’educació secundària per a les persones adultes que condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

 2. S’organitza en tres àmbits de coneixement: l’àmbit de comunicació, l’àmbit cientificotecnològic i l’àmbit social.

Els /Les professors/es de l’Equip Docent d’Ensenyaments Inicials del CEPA La Balanguera imparteixen les matèries pròpies dels dos nivells d’Inicials i pròpies del seu àmbits de coneixements.

Els membres del departament van elaborant materials didàctics adaptats als nivells que imparteixen.