Educació Secundària per a Persones Adultes

L’educació secundària per a persones adultes que condueix a l’obtenció  del títol de graduat en educació secundària obligatòria té com a finalitat aconseguir que les persones més grans de divuit anys adquireixin els elements bàsics de la cultura per actualitzar, completar o ampliar la seva formació bàsica; que consolidin destreses que afavoreixin l’aprenentatge autònom i possibilitin la seva formació contínua al llarg de la vida; que participin activament en el disseny del propi procés formatiu; que es preparin per poder incorporar-se a estudis posteriors i inserir-se en el món laboral, i que es desenvolupi la seva capacitat de participació en la vida social, cultural, política i econòmica.

L’educació secundària per a persones adultes està dirigida a persones més grans de divuit anys o a persones que compleixin aquesta edat en l’any natural en què es matriculen per cursar aquests estudis.

Excepcionalment poden cursar aquests estudis les persones més grans de setze anys que es trobin en un dels supòsits següents:

  1. a) Disposar d’un contracte laboral amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.
  2. b) Ser esportistes d’alt rendiment.
  3. c) Estar internats en un centre específic per a menors complint mesures judicials, quan les mesures judicials així ho estableixin.

La metodologia és flexible i oberta, basada en l’autoaprenentatge, de manera que respon a les capacitats, als interessos, a les necessitats i a la disponibilitat horària de les persones adultes.

Aquets ensenyaments han d’afavorir la flexibilitat en l’adquisició dels aprenentatges, facilitar la mobilitat i permetre la conciliació amb altres responsabilitats i activitats.

Els ensenyaments de l’educació per a persones adultes  s’organitzen de forma modular en tres àmbits: àmbit de comunicació, àmbit cientificotecnològic i àmbit social.

L’organització d’aquests ensenyaments ha de permetre que es puguin realitzar en dos cursos acadèmics.

Els ensenyaments es distribueixen en dos nivells i en cada nivell s’imparteixen els tres àmbits esmentats anteriorment. Cada nivell s’ha de poder realitzar en un curs acadèmic.

Cada àmbit s’organitza en mòduls independents entre si per afavorir la flexibilitat en l’adquisició dels aprenentatges i el reconeixement d’aquesta formació.

La durada mínima de cada mòdul ha de ser d’un quadrimestre.

Els àmbits tenen com a referent curricular l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009, per la qual s’estableix el currículum de l’educació secundària per a persones adultes.

Els continguts dels àmbits són els següents:

  1. a) Àmbit de comunicació: inclou els aspectes bàsics del currículum de l’ESO referits a les matèries de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, i Primera llengua estrangera.
  2. b) Àmbit social: inclou els aspectes bàsics del currículum de l’ESO referits a l’àmbit Social a les matèries de Ciències socials, Geografia i Història, Educació per a la ciutadania, i els aspectes de percepció recollits en el currículum d’Educació plàstica i visual, i Música.
  3. c) Àmbit cientificotecnològic: inclou els aspectes bàsics del currículum de l’ESO de les matèries de Matemàtiques, Ciències de la naturalesa, Tecnologies i els aspectes relacionats amb la salut i el medi natural recollits en el currículum d’Educació física.

Els ensenyaments per a persones adultes es poden impartir mitjançant les modalitats d’ensenyament presencial, ensenyament semipresencial i educació a distància.