Edimburg

El CEPA LA BALANGUERA ha realitzat una visita d’observació durant els dies 19, 20 i 21 de juny del 2016, a l’empresa Creative Learning Programmes, radicada a Edimburg, dins del marc del projecte Erasmus “Balanguera: Reshaping a School”, identificat amb el número de conveni  2016-1-ES01-KA104-023577. Aquesta empresa no era la que en un principi teníem pensat visitar però la renúncia de l’organització original, Het-Prespectief, una escola d’adults de Gant (Bèlgica) ens va forçar a cercar altres alternatives. Finalment contactàrem amb Creative Learning Programmes  (CLP) perquè entre les seves activitats inclou la gestió d’estades professionals a l’estranger i cursos d’idiomes en diferents llengües. S’hi han desplaçat tres integrants del claustre de professors. En concret, la Directora del Centre, l’Orientadora i el Coordinador Erasmus.

Un dels objectius de la visita era conèixer l’empresa amb detall,  atesa la possibilitat d’enviar alguns dels alumnes del Cicle Formatiu de Perruqueria a fer les seves pràctiques a l’estranger. Durant la visita, els responsables de l’empresa ens varen explicar el procés de seguiment i tutorització que reben els alumnes que fan l’estada professional a la ciutat d’Edimburg. Vàrem  poder visitar un domicili particular queacull alumnes de forma habitual i ens varen informar de la resta de modalitats d’allotjament.

Per altra banda i a partir del coneixement més profund de les dues institucions, s’exploraren diferents línies de col·laboració per a possibles projectes futurs. CLP és una organització amb experiència en la gestió de projectes Erasmus, tant en el camp de la mobilitat per a la formació de personal com en el de les associacions per a la transferència i el compartiment de bones pràctiques, la innovació i la promoció de projectes de treball conjunts entre institucions vinculades a l’educació de persones adultes.

Finalment, se’ns va oferir una visió de conjunt de l’oferta de cursos de llengües estrangeres, molts d’ells vinculats a l’adquisició de les destreses bàsiques en la llengua del país per part dels alumnes que fan les pràctiques a Edimburg o a altres països a través de CLP.

CEPA LA BALANGUERA has done a jobshadowing during the days 19, 20 and 21 June 2016, at Creative Learning Programmes, a company based in Edinburgh, within the framework of the Erasmus project “Balanguera: Reshaping in School”, identified with the number of 2016-1 agreement-ES01-KA104-023577. This company was not the one that initially we had planned to visit but the resignation of the original organization, Het-Prespectief, a school for adults in Ghent (Belgium) we are forced to look for other alternatives. We finally contacted Creative Learning Programmes (CLP) because they are active in the management of professional stays abroad and language courses in different languages.  Three members of the faculty have participated in the visit: the Principal, the Counselor and the Erasmus Coordinator.

One of the objectives of the visit was to learn about the company in detail looking forward  to the possibility of sending some of the students in the Hairdressing Vocational Studies so they could do their pràcticum abroad. During the visit, we were briefed on the process of tracking and monitoring receiving students who do their stay in the city of Edinburgh. We were able to visit a home which hosts students on a regular basis and we were also informed of the types of accommodation.

On the other hand, and on the basis of a deeper understanding of the two institutions, we set several lines of collaboration for possible future projects. CLP is an organization with experience in the Erasmus project management, both in the field of mobility for staff  training pourposes and of associations for the transfer and sharing of best practices, innovation and the promotion of joint projects between institutions involved in the education of adults.

Finally, we were offered an overview of the courses in foreign languages, many of them linked to the acquisition of basic skills in the language of the country for students doing their intership in Edinburgh or in other countries through CLP.

El CEPA LA BALANGUERA ha realizado una visita de observación durante los días 19, 20 y 21 de junio de 2016, a CPL (Creative Learning Programmes) con sede en Edimburgo, en el marco del proyecto Erasmus “Balanguera: la remodelación de una escuela”, identificado con el número de 2016-1-ES01-KA104-023577. Esta empresa no era la que inicialmente habíamos planeado visitar, pero la renuncia de la organización original, Het-Prespectief, una escuela para adultos de Gante (Bélgica) nos obligadó a buscar otras alternativas. Nos pusimos en contacto con CLP por su experiència en la gestión de estancias profesionales en el extranjero y en la organización de cursos. Han viajado tres miembros del Clautro: la Directora del centro, la orientadora y el Coordinador de Erasmus.

Uno de los objetivos de la visita fue conocer la empresa en detalle con la intención de  enviar algunos de los estudiantes del Ciclo Formativo de Peluquería para que hagan su período de prácticas en el extranjero. Durante la visita, la empresa nos explicó el proceso de seguimiento y monitorización de los estudiantes que hacen sus prácticas en la ciudad de Edimburgo. Hemos podido visitar una casa que acoje a estudiantes de forma regular y nos informaron sobre otras modalidades de alojamiento.

Por otro lado y sobre la base de una comprensión más profunda de las dos instituciones, se explorarón diversas líneas de colaboración para posibles proyectos futuros. CLP es una organización con experiencia en la gestión de proyectos Erasmus, tanto en el ámbito de la movilidad para la formación del personal y de en el de asociaciones para la transferencia y el intercambio de buenas prácticas, en innovación y en la promoción de proyectos comunes entre instituciones involucradas en la educación de adultos.

Por último, nos informaron a cerca de los cursos de lenguas extranjeras, muchos de ellos vinculados a la adquisición de las competencias básicas en el idioma del país para los alumnos que hacen sus prácticas en Edimburgo o en otros países a través de CLP.