Proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Estructura de la prova d’accés als CFGSuperior

La prova d’accés a cicles Formatius de Grau Superior s’estructura en les dues parts següents:

Part comuna: La prova comprèn tres exercicis referits als àmbits següents:

  • Català
  • Castellà
  • Anglès

Part específica:Consta de dos exercicis.

Tots els cicles s’agrupen en tres opcions (Opció d’Humanitats i Ciències Socials (A), Opció de Ciències de la Salut i Mediambientals (B) i Opció de Ciències i Tecnologia (C)). En cada grup hi ha cinc matèries específiques de les quals l’alumne ha de triar dues. Les matèries específiques de cada grup són les següents (en majúscules les que oferta el nostre centre):

Grup A: Economia, GEOGRAFIA, MATEMÀTIQUES, PSICOLOGIA i Llengua estrangera (Alemany o Francès).

Grup B: BIOLOGIACIÈNCIES DE LA TERRA i MEDIAMBIENTALS, Educació física, MATEMÀTIQUES  i Química.

Grup C: Dibuix tècnic, Física, MATEMÀTIQUES, Tecnologia industrial i TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ.

 

Criteris de qualificació de la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior:

  1. Es puntua cada matèria de 0 fins a 10 punts (teniu en compte que l’examen de les llengües té un comentari de text i una redacció cadascuna es puntua de 0 fins a 10).
  2. Part comuna: es farà la mitjana entre les tres matèries.
  3. Part específica: es farà la mitjana entre les dues matèries.
  4. Nota final: es farà mitjana entre les dues parts a partir d’un 4. Aquesta nota final quedarà reflectida amb la qualificació d’apte o no apte.
  5. Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part superada pot mantenir-se en les convocatòries següents. Aquesta circumstància s’ha de fer constar en una certificació expedida, a tal efecte, per la Comissió Avaluadora que correspongui.