Proves d’accés a la Universitat per als majors de 25 anys

Estructura de la prova d’accés a la Universitat per als majors de 25 i 45 anys

 

L’estructura de la prova d’accés a la Universitat per als majors de 25 anys (UIB) és la següent:

Fase general: La prova comprèn quatre exercicis referits als àmbits següents:

  • Comentari de text
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera (es pot elegir entre anglès, francès, alemany, italià i portuguès). Nosaltres només fem anglès.

Fase específica: Consta de dos exercicis (matèria obligatòria i matèria optativa) i s’estructura en cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s’adscriuen els ensenyaments universitaris de grau.

En funció de l’opció triada l’alumne tindrà preferència per a l’admissió als estudis universitaris vinculats a la branca de coneixement (en majúscules les que oferta el nostre centre):

Opcions

Assignatures obligatòries

Optatives (triar-ne una)

Opció A:

Arts i Humanitats

LITERATURA

•Filosofia

•HISTÒRIA

•Història de l’Art

OPCIÓ B:

Ciències

MATEMÀTIQUES

•BIOLOGIA

•Física

•Química

OPCIÓ C:

Ciències de la Salut

BIOLOGIA

•Física

•MATEMÀTIQUES

•Química

OPCIÓ D:

Ciències Socials i Juridiques

HISTÒRIA

•GEOGRAFIA

•Economia

•LITERATURA

•MATEMÀTIQUES

OPCIÓ E:

Enginyeria i Arquitectura

MATEMÀTIQUES

•Dibuix Tècnic

•Economia

•Física

El candidat que s’examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d’accés, s’haurà examinat de més d’una opció i, per tant, tindrà preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d’accés.

L’estructura de la prova per als majors de 45 anys (UIB) és la següent:

La prova comprèn quatre exercicis referits als àmbits següents:

  • Comentari de text
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana

Una vegada superada la prova d’accés, la persona interessada ha de realitzar una entrevista personal per valorar el grau de maduresa i idoneïtat per realitzar els estudis universitaris que vol fer.

Criteris de qualificació per a l’accés a la Universitat per als majors de 25 anys:

Cada un dels exercicis es valorarà de 0 a 10 punts.

         Qualificació de la fase general: Mitjana aritmètica dels exercicis que la componen.

         Qualificació de la fase específica: Mitjana aritmètica dels exercicis que la componen.

      Qualificació final de la prova: Mitjana aritmètica de la fase general i de la fase específica sempre i quan la qualificació de cada una de les fases sigui igual o superior a 4 punts.

        

Per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts.