Ensenyaments reglats

Ensenyaments inicials

  • Nivell I:
  • Alfabetització. Torn d’horabaixa
  • Neolectors. Torn d’horabaixa
  • Consolidació. Torn d’horabaixa 

El Nivell I permet adquirir els coneixements i competències bàsiques de lectoescriptura i càlcul matemàtic per satisfer les necessitats bàsiques de la vida quotidiana. També ajuden a poder cursar algun tipus de formació ocupacional i contínua. 

  • Nivell II:
  • Preparatóri (Pre-ESPA). Torn del vespre

El Nivell II té com a finalitat consolidar i reforçar els coneixements i tècniques instrumentals adquirides en el nivell anterior. També adquirir els coneixements necessaris que permetin l’accés a l’Educació Secundària per a persones adultes.

ESPA

Educació Secundària de Persones Adultes, modalitat presencial (torn d’horabaixa – vespre, o de matí, només per als cursos tercer i quart).

  • Què és l’ESPA?

És l’Educació Secundària de Persones Adultes que permet obtenir el títol de graduat en Educació Secundària. Aquest títol permet continuar estudis de Formació Professional de grau mitjà o de batxillerat. És el títol mínim exigit en el món laboral i indispensable per a la continuació d’estudis i la millora en el treball.

  • A qui s’adreça?

A les persones majors de 18 anys o que els compleixin durant l’any natural i a les majors de 16 anys amb: contracte de treball, esportistes d’alt rendiment o persones amb mesures judicials.  

  • En què consisteix l’ESPA?

És un conjunt de coneixements bàsics organitzats en dos nivells i distribuïts en dos cursos acadèmics.

Aquest període de temps es pot ampliar o reduir en funció de les necessitats, interessos i de la disponibilitat horària de cada persona.

Els coneixements estan agrupats en tres àmbits i dos nivells:

ÀMBITS

MÒDULS

COMUNICACIÓ

•Català     

•Castellà

•Anglès

CIENTIFICOTECNOLÒGIC

•Ciències Naturals

•Matemàtiques

SOCIALS

•Socials

Es desenvolupen en mòduls que s’imparteixen en quadrimestres (octubre – gener i febrer – juny) equivalents als quatre cursos de l’ESO. Per a la inscripció, i a efectes de convalidacions, cal presentar la documentació justificativa dels estudis cursats.

 

CICLE DE GRAU MITJÀ DE PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

Què és? 

És una oferta formativa del nostre Centre formada per un conjunt de mòduls del cicle formatiu de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar.

A qui va adreçada? 

Adreçats a majors de 18 anys que vulguin obtenir la titulació d’aquest grau mitjà. 

LA DURADA SERÀ DE TOT UN CURS ESCOLAR ( OCTUBRE-JUNY ) I EN TORN DE MATÍ