Erasmus+Adults

INTRODUCCIÓ

EL CEPA LA BALANGUERA participa en l’actualitat en dos projectes Erasmus +. La durada d’ambdós projectes és de dos anys i inclou els períodes acadèmics 2016/7 i 2017/8.

El primer d’ells és un projecte de mobilitat d’Educació de persones Adultes (KA1), anomenat “Balanguera: reconstruint l’escola”, en què tres representants del Centre: la directora, la orientadora i el coordinador Erasmus visitaran dues institucions amb l’objectiu d’aprendre d’elles i d’intentar aplicar a la nostra escola allò que s’hagi après a les visites.

El segon projecte és una Associació Estratègica orientada al camp de l’educació de persones adultes (KA2), anomenat “Noves tecnologies: el que es fa a Europa”. L’objectiu és que cada un dels socis aporti la seva experiència en noves tecnologies, de manera que la resta pugui beneficiar-se’n. Hi participen tres professors del Centre que introduiran  la plataforma Edmodo a la resta  i aprendran dels nostres socis alemanys, italians i polonesos, als quals visitarem durant aquest curs escolar i el següent. La resta de professors podrà fer la seva aportació quan ens visitin el proper mes de maig.


 (KA1) “Balanguera: reconstruint l’escola”

Les dues institucions a visitar són YouNet, una ONG italiana molt activa en el camp de la joventut i de la Formació Professional. La majoria dels nostres alumnes tenen edats compreses entre els 18 i els 25 anys i ens interessa saber què es pot fer en aquest camp, en el marc dels projectes Erasmus +, amb la intenció de posar en marxa en el futur  algun projecte en aquest àmbit. D’altra banda, tenen experiència en la gestió de períodes de pràctiques de Formació Professional, la qual cosa és especialment interessant per al nostre centre ja que disposem d’un Cicle Formatiu de Perruqueria i Imatge Personal. A partir de la visita realitzada el passat mes de novembre el 2016 a la seu de YouNet a Bolonya, s’obre la possibilitat d’enviar a alguns dels nostres alumnes a perruqueries i centres de bellesa italianes perquè realitzin les seves pràctiques durant un període comprès entre un i tres mesos.

Quant a la segona institució, Het-Perspectief, una escola d’adults radicada a Flandes (Bèlgica), ens enfrontem a una situació diferent. Els canvis organitzatius que s’han produït en la coordinació de programes Erasmus i en la mateixa direcció del Centre han fet que es replantegessin la participació en el projecte. El passat mes de novembre 2016 ens van notificar el seu desig de no prendre part en ell, la qual cosa fa impossible la visita. Des de llavors estem buscant nous socis amb característiques similars. En síntesi, es tractaria d’escoles d’adults que incorporin en la seva oferta educativa l’ensenyament de llengües estrangeres i educació secundària per a adults.

(KA2) “Noves tecnologies: el que es fa a Europa”.

El segon dels projectes no es centra en la mobilitat del personal docent amb fins formatius sinó que es tracta d’una Associació Estratègica dissenyada per al coneixement i difusió de la tecnologia aplicada al món de l’educació. Els participants en el projecte són institucions actives en el camp d’educació d’adults de Palerm (Itàlia), Itzehoe (Alemanya), Palma de Mallorca (Espanya) i Zlotow (Polònia). El projecte subvenciona 10 mobilitats, de les quals, la primera, a Roma i per assistir a la reunió de coordinació, definició d’objectius, calendari i altres qüestions organitzatives i de gestió, ja s’ha realitzat. Les tres següents es van realitzar entre els dies 11 i 13 del present mes de desembre de 2016, a la ciutat de Itzehoe. En ella se’ns va presentar a la resta de socis les eines tecnològiques utilitzades per l’escola. Vam poder gaudir també d’una visita exhaustiva de les instal·lacions i d’una exposició de l’oferta educativa de la institució.

La següent reunió tindrà lloc al maig i en ella, la nostra escola serà la institució amfitriona. El format serà molt semblant al que es descriu en l’apartat anterior: visita al Centre, exposició de la nostra oferta educativa i presentació de les eines usades, amb especial èmfasi en la plataforma Edmodo. Les següents sis mobilitats es realitzaran durant el curs 2017/8 a les ciutats de Palermo i Zlótow.

INTRODUCTION

CEPA LA BALANGUERA currently participates in two Erasmus + projects. The duration of both projects is two years including the academic periods of 2016/7 and 2017/8.

The first one is a mobility project for Adult Education (KA1), called “Balanguera: reshaping the school”, in which three representatives of the Center: the Principal, the Counselor and the Erasmus Coordinator will visit two institutions with the objective of learning from them to apply the new knowledge to our school.

The second project is a Strategic Partnership in the field of adult education (KA2), called “ICT: the way it’s done in Europe”. The goal is for each of the partners to contribute with their experience in ICT so that the rest can benefit from it. Three teachers of our school will brief the rest of the participants in the use of the Edmodo platform and will learn from our German, Italian and Polish partners, which we be will visiting during this school year and the next. The rest of the teachers will be able to make their contribution when our partners visit next May.

 (KA1) “Balanguera: rebuilding the school”

The two institutions to visit are YouNet, a very active Italian NGO in the field of youth and vocational training. Most of our students are between the ages of 18 and 25, and we want to know what can be done in this field within the framework of Erasmus + projects, with the future intention of launching a project in this field. On the other hand, they have experience in the management of periods of vocational training, which is especially interesting for our center since we have a Training Cycle of Hairdressing and Personal Image. This November 2016 we visited the YouNet headquarters in Bologna, and as a result of the visit we foresee to possibility of sending some of our students to Italian hairdressers’ and beauty centers to carry out their practices for a period between one and three months.

As for the second institution, Het-Perspectief, an adult school based in Flanders (Belgium), we face a different situation. The organizational changes that have taken place in the coordination of Erasmus programs and in the directing team in the Centre have led them to rethinking their participation in the project. Last November 2016 we were notified of their refusal to take part in it, which makes the visit impossible. Since then we are looking for new partners with similar characteristics. These would be adult schools incorporating foreign language teaching and adult secondary education in their educational offer.

(KA2) “New technologies: what is done in Europe”.

The second of the projects does not focus on the mobility of teaching staff for training purposes. It’s a Strategic Partnership designed for the knowledge and dissemination of technology applied to the world of education. The participants in the project are active institutions in the field of adult education in Palermo (Italy), Itzehoe (Germany), Palma de Mallorca (Spain) and Zlotow (Poland). The project grants ten mobilities, of which, the first one, in Rome was attended as to the definition of objectives, calendar and other organizational and management issues,. The next three were held between 11 and 13 December 2016, in the city of Itzehoe. There we were introduced to the technological tools used by the other partners. We also enjoyed an exhaustive visit to the facilities and a presentation of the educational offer of the institution.

The next meeting will take place in May and our school will be the host institution. The format will be very similar to the one described in the previous section: visiting the school, a briefing on our educational offer and presentation of the tools used, with special emphasis on the Edmodo platform.

INTRODUCCIÓN

EL CEPA LA BALANGUERA participa en la actualidad en dos proyectos Erasmus+. La duración de ambos proyectos es de dos años y abarca los periodos académicos 2016/7 y 2017/8.

El primero de ellos es un proyecto de movilidad de Educación de personas Adultas (KA1), llamado “Balanguera: reconstruyendo la escuela”, en el que tres representantes del Centro: la directora, la orientadora y el coordinador Erasmus visitarán dos instituciones con el objetivo de aprender de ellas e intentar aplicar lo aprendido a nuestra escuela.

El segundo proyecto es una Asociación Estratégica orientada al campo de la educación de personas adultas (KA2), llamado “Nuevas tecnologías: lo que se hace en Europa”. El objetivo es que cada uno de los socios aporte su experiencia en el uso de nuevas tecnologías, de manera que el resto pueda beneficiarse de ella. Participan en ella tres profesores del Centro que explicarán el funcionamiento de la plataforma Edmodo y aprenderán de nuestros socios alemanes, italianos y polacos, a los que visitaremos durante este curso escolar y el siguiente. El resto de profesores podrá hacer su aportación cuando nos visiten el próximo mes de mayo.

 (KA1) “Balanguera: reconstruyendo la escuela”

Las dos instituciones a visitar son YouNet, una ONG italiana muy activa en el campo de la juventud y de la formación profesional. La mayoría de nuestros alumnos tienen edades comprendidas entre los 18 y los 25 años y nos interesa saber qué se puede hacer en ese campo en el marco de los proyectos Erasmus+, con la intención futura de poner en marcha algún proyecto en este ámbito. Por otro lado, tienen experiencia en la gestión de períodos de prácticas de Formación Profesional, lo cual es especialmente interesante para nuestro centro puesto que disponemos de un Ciclo Formativo de Peluquería e Imagen Personal. A partir de la visita realizada el pasado mes de noviembre 2016 a la sede de YouNet en Bolonia, se abre la posibilidad de enviar a algunos de nuestros alumnos  a peluquerías y centros de belleza italianas para que realicen sus prácticas durante un período comprendido entre uno y tres meses.

En cuanto a la segunda institución, Het-Perspectief, una escuela de adultos radicada en Flandes (Bélgica), nos enfrentamos a una situación diferente. Los cambios organizativos que han situado en la coordinación de programas Erasmus y a la misma dirección del Centro han hecho que se replantearan la participación en el proyecto. El pasado mes de noviembre 2016 nos notificaron su deseo de no tomar parte en él, lo cual hace imposible la visita. Desde entonces estamos buscando nuevos socios con características similares. En síntesis, se trataría de escuelas de adultos que incorporaran en su oferta educativa la enseñanza de lenguas extranjeras y educación secundaria para adultos.

(KA2) “Nuevas tecnologías: lo que se hace en Europa”.

El segundo de los proyectos no se centra en la movilidad del personal docente con fines formativos sino que se trata de una Asociación Estratégica diseñada para el conocimiento y difusión de la tecnología aplicada al mundo de la educación. Los participantes en el proyecto son instituciones activas en el campo de educación de adultos de Palermo (Italia),  Itzehoe (Alemania), Palma de Mallorca (España) y Zlotow (Polonia). El proyecto subvenciona diez movilidades, de las cuales, la primera, en Roma  y para asistir a la reunión de coordinación, definición de objetivos, calendario y otras cuestiones organizativas y de gestión, ya se ha realizado. Las tres siguientes se realizaron entre los días 11 y 13 del presente mes de diciembre de 2016, en la ciudad de Itzehoe. En ella se nos presentó al resto de socios las herramientas tecnológicas utilizadas por la escuela. Pudimos disfrutar también de una visita exhaustiva de las instalaciones y de una exposición de la oferta educativa de la institución. Las siguientes seis movilidades se realitzaran durante el curso 2017/8 a las ciudades de Palermo i Zlótow