Comissió Ambiental

AMBIENTALITZACIÓ AL CEPA LA BALANGUERA

Un dels objectius educatius del nostre centre és promoure la conscienciació ambiental i millorar la gestió dels materials i dels recursos que utilitzam, així com la dels residus que generam. Des de fa alguns anys desenvolupam diferents iniciatives en aquests sentit, les més importants són les següents:

A.- Programa de compra-venda de llibres de text i de lectura de segona mà. Amb els següents objectius:

Aconseguir un màxim aprofitament dels recursos.

Disminuir la generació de residus.

Afavorir que l’alumnat amb menor capacitat econòmica pugui reduir la despesa dedicada a l’adquisició de material didàctic.

Fomentar la capacitat de col·laboració entre l’alumnat del Centre.

B.- Recollida, reciclatge i reutilització de paper, plàstics, piles i residus perillosos.

Amb la distribució de contenidors específics als diferents espais del centre i la gestió adequada per a cada tipus de residu generat.

C.- Foment del transport sostenible.

Amb la instal·lació d’aparcaments per a bicicletes als dos patis del centre i informació sobre la possibilitat d’accedir en autobús.

D.- Utilització de material de papereria i d’oficina respectuós amb el medi ambient.

Amb la utilització de paper reciclat exclusivament i l’elaboració de dossiers de paper reciclat per algunes matèries.

E.- Desenvolupament de les energies renovables.

Amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a gran part de la coberta dels nostre edificis.

E.- Millora dels espais verds.

Amb la plantació d’espècies autòctones als espais verds del centre i d’arbres autòctons al pati que compartim amb el Casal de Barri.

Cada curs, la Comissió Ambiental, el claustre i l’Equip Directiu, continuam desenvolupant aquestes i d’altres iniciatives per intentar aconseguir un centre escolar cada vegada més sostenible.